@article{zhu2020few-shot,
  title={Few-Shot Text Style Transfer via Deep Feature Similarity},
  author={Zhu, Anna and Lu, Xiongbo and Bai, Xiang and Uchida, Seiichi and Iwana, Brian Kenji and Xiong, Shengwu},
  journal={IEEE Transactions on Image Processing},
  year={2020},
  doi={10.1109/TIP.2020.2995062},
}